Loading...
Close

2015-11-15

Jogi Nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

www.EventCompany.hu

Event Company Kft.

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz.

Adatvédelmi Irányelvek

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Az Event Company Kft. Kft. a rendezvény- és helyszínszolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket. Ez az adatvédelmi dokumentum leírja, hogyan kezeljük a személyes adatait és mekkora figyelmet fordítunk az Ön által megadott adatok biztonságos tárolására. Jelen irányelvek vonatkoznak minden olyan információra, melyet megadtak a számunkra.

ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

– Felhasználó:

o bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

– személyes adat:

o az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve.

– adatkezelő:

o az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

– adatkezelés:

o az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

– adatfeldolgozó:

o az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
Jelen esetben Event Company Kft. 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., későbbiekben: Adatfeldolgozó tájékoztatáson alapul, és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Event Company Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176 contact@Event Company.hu )

A KEZELT ADATOK KÖRE

A személyes adatok az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő részére végzett feldolgozását szabályozza a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatások teljesítése érdekében. Az Adatfeldolgozó a Személyes Adatokat kizárólag a jóváhagyott cél érdekében és a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen Adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően köteles feldolgozni.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Event Company Kft. az ügyfelektől érkező adatok felhasználásának jogszerűségét nem vizsgálja. A felhasználhatóságról, hozzájárulásokról az adat átadója gondoskodik.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS TEVÉKENYSÉGE

Név: Event Company Kft.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz.
Telefon: +36 30 472 2176
E-mail: contact@eventcompany.hu
Adatvédelmi felelős: Nagy Renáta
Adatvédelmi felelős beosztása: Senior Event Manager

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatfeldolgozó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Event Company Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176 contact@eventcompany.hu) Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatfeldolgozó a felelős. Az Event Company Kft. a rendezvény- és helyszínszolgáltató dolgozói az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA

Az Event Company Kft. rendezvényszervező cég. Tevékenységes során az ügyfél megrendelésére a rendezvény- és helyszínszolgáltatást végez. Az Event Company Kft. saját ügyviteli rendszerébe kerülnek rögzítésre az adatok (helyszín, program, létszám, költségek).

AZ EVENT COMPANY KFT.-VEL MEGOSZTOTT ADATOK

Ezek azok az adatok, melyek egy adott célból oszt meg velünk. Ilyen adatok például:
Név, email cím, telefonszám

AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Adatfeldolgozó adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő alvállalkozói (pl. szállodák), valamint a munkaerő közvetítésre (pl. hostessek) vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói.

Az Event Company Kft., illetve képviseletében eljáró személyek az általuk megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglalt alapelveknek megfelelően kezelik.

ADATOK

A rendezvény megszervezéséhez a megrendelő/kapcsolattartó adatait (név, email cím, telefonszám) és bizonyos esetekben (az adott eseményt megrendelő cég megbízásából) a rendezvényen résztvevők nevét tároljuk. A résztvevőkről a néven kívül más Személyes Adatot nem tárolunk.

Az ügyfél megbízásából és kérésére Az Event Company Kft. -hez eljutó minden egyéb adatot Az Event Company Kft. saját céljaira nem használja fel (hírlevél, egyéb megkeresés).

Event Company Kft. (Event Company Kft.) 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176, www.eventcompany.hu.

Az adatokra a szállodai szobalistához és a helyszíni regisztráció van szüksége a szervező ügynökségnek. Az adatokat minden esetben az ügyfél/megrendelő juttatja el Az Event Company Kft. részére.

Az adatokat biztonságos módon tároljuk. A hozzáférésről belső jogosultsági és informatikai biztonsági szabályzattal rendelkezünk.

Az Event Company Kft. a rendezvényen résztvevők névsorát a helyszíni foglalások érdekében a helyszín képviselőjének átadja.

A rendezvény- és helyszínszolgáltató saját ügyviteli rendszert használ, amely a szükséges biztonsági előírásoknak megfelel.

Az Event Company Kft. rendezvény- és helyszínszolgáltatóként, a rendezvényszervezéshez szükséges szobalistákat tárolja, amelyeket 90 nap után törli. Az adatok tárolása a vendégek regisztrációja és a szállásfoglalás érdekében történik.

Az Event Company Kft. Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátummal, és más, az üzenetben megadott egyéb Személyes Adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl. A Személyes Adatok feldolgozása kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és a Jóváhagyott Alvállalkozók által felügyelt, a Jóváhagyott Területen található technológiai környezetekben történhet.

TOVÁBBI TÁROLT ADATOK

Az Event Company Kft. rendezvény- és helyszínszolgáltató az új munkavállalók megkeresése esetén, a beérkező önéletrajzokat a kiválasztás folyamatát követő legkésőbb 365 napon belül törli. A rendezvényszervező tevékenysége folytán, az eseményeken fotókat készíthet az Ügyfél megbízásából. A fényképeket biztonságos módon tároljuk. A felhasználásáról az Ügyfél írásos hozzájárulással dönthet. A képeket és videókat legkésőbb 5 éven belül töröljük.

ADATTÁROLÁS HELYE

Az Event Company Kft. saját ügyviteli rendszerébe kerülnek rögzítésre az adatok (helyszín,

program, létszám, költségek, megrendelő cég kapcsolattartójának, neve, telefonszáma és e-mail címe) Event Company Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176, contact@eventcompany.hu )

A Személyes Adatok feldolgozása kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és a Jóváhagyott Alvállalkozók által felügyelt területen, csakis kizárólag az ő számukra jóváhagyott és előzetesen engedélyezett, technológiai környezetekben történhet.

Amennyiben, ha a Személyes Adatokat távoli helyszínről érik el, az a Személyes Adatok továbbításának tekintendő. Ez eset miatt, a Személyes adatok elérése a Jóváhagyott Területen kívülről tilos.

AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül köteles minden ésszerű lépést megtenni és minden indokolt intézkedést bevezetni annak érdekében, hogy elkerüljön bármiféle adatvédelmi incidenst.

Az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül köteles közölni az Adatkezelővel minden olyan információt, amely befolyásolhatja az Adatkezelő képességét az Adatfeldolgozó által felügyelt és egyéb Személyes Adatok titkosságának és épségének fenntartására, vagy az Adatkezelő képességét az adatvédelmi incidens miatt felmerülő bármilyen negatív hatás minimalizálására.

A FELHASZNÁLÓ ÉRDEKLŐDNI TUD AZ ADATAIRÓL ÉS TÖRÖLTETNI TUDJA

Önnek joga van megnézni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Kérheti tőlünk, hogy küldjünk erről egy áttekintést, ehhez csak egy e-mailt kell írnia az contact@eventcompany.hu címre.

Az Adatfeldolgozó köteles:

– a nem megfelelő Személyes adatokat kijavítani vagy azonnal törölni a tulajdonos kérésére

– az Adatfeldolgozó vagy bármely Adatfeldolgozó Alvállalkozó birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, bármilyen formájú adat-visszakeresési vagy tárolási létesítményben tárolt Személyes adatokról másolatot kiadni

– a Személyes adatok feldolgozásáról azonnali tájékoztatást adni EVENT COMPANY KFT. (Event Company Kft.) 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176 www.eventcompany.hu

– segítséget nyújtani bármely Adattulajdonos által vagy nevében történő bármilyen igénylés vagy felszólítás, valamint bármely előre látható igénylés vagy felszólítás tekintetében, amely Személyes adatokra vonatkozik, és – szükség szerint egyebekben is indokolt segítséget ny

újtani az Adatkezelőnek, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinek.

FIZETÉSI MÓDOK

Szerződéskötés után az előleget rendezhet a következő módokon:
Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát banki átutalással szeretné kiegyenlíteni, abban az esetben válassza a Banki átutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a honlapon a kapcsolat rész adatai között.
Készpénzes fizetés: Készpénzfizetési bizonylatot adunk, ha a megrendelő ilyen formán szeretnék kiegyenlíteni a költségeket.

A vállalkozás kötelezettségei a megrendelő elállása, vagy felmondása esetén

Meghiúsult rendezvény esetén a már beérkezett előleg teljes összegét bankszámla számra fizetjük vissza. Kivételt képez ez alól, ha a rendezvény időpontja már túl közeli és kötbérköteles a lefoglalt szolgáltatások miatt. Ez minden esetben más és más az igénybe vett szolgáltatások miatt, azonban a szerződés minden esetben részletesen leírja azt.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A rendezvény után a megrendelő Teljesítés Igazolás aláírásával ismeri el, hogy a rendezvényen mindent rendben talál, és ennek a dokumentumnak az aláírásával jogosulttá válik a számla benyújtására.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Event Company Kft. rendezvény és helyszínszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Minden egyéb adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben az contact@eventcompany.hu  címen.

EVENT COMPANY KFT. (Event Company Kft.) 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. / fsz., +36 30 472 2176, www.eventcompany.hu

A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.